Schæferhundeklubben for Danmark

01.11.2020


I denne tid, hvor COVID-19 overalt begrænser vores muligheder og færden,
forsøger vi fortsat at muliggøre aktiviteter i vores klub, hvis de er forenelige
med de udstukne regler og retningslinjer fra regeringen.
Af sidst udsendte nyhedsbrev fra Schæferhundeklubbens hovedbestyrelse
fremgår det, hvilke aktiviteter, der fortsat er mulige – dog under en form, som vi naturligvis ikke er vant til. Bl.a. er afholdelse af avlskåringer fortsat mulig; dog under lidt andre omstændigheder, end vi plejer.

Ét af kriterierne for at fremstille sin hund til avlskåring (eller mønstring) er et skueresultat med et ”god” som minimumspræmiering.
Det er desværre IKKE muligt at afholde skuer i øjeblikket, og der går nok
realistisk set nogen tid, før det igen er muligt.
Vi har derfor i avlsrådet sammensat et nyt koncept til brug her i tiden med
begrænsninger p.g.a. COVID-19. Vi har valgt at kalde dette for en
præmieringsfremstilling. Konceptet vil kun være en mulighed, så længe – eller i de perioder – hvor COVID-19 umuliggør afholdelse af skuer / kombiarrangementer.

En præmieringsfremstilling vil kunne gennemføres under følgende
forudsætninger:

1.) En kreds søger arrangementsudvalget (AU) om at afholde en
præmieringsfremstilling. Ansøgning sendes til Karin Christiansen:
karin.fc@get2net.dk

2.) AU vurderer, om der er basis for afholdelsen. AU´s vurdering bygger på
øvrige ansøgninger, geografiske forhold og tidsrum mellem planlagte
præmieringsfremstillinger.

3.) En præmieringsfremstilling lægges på Caniva af en ansvarlig fra AU. Her vil præmieringerne efterfølgende blive lagt ind og lagret.

4.) En kreds skal søge senest 14 dage før afholdelsen. Sidste tilmeldingsfrist er 5 dage før afholdelsen, og der kan IKKE tilmeldes yderligere efter dette.

5.) Til en præmieringsfremstilling må der p.t. max. befinde sig 10 personer på arealet inkl. en dommer, en godkendt skue-/dommerassistent og en yderligere hjælper. Dette betyder max 7 personer derudover. Hvis en person fremstiller flere hunde, vil der teoretisk set være mulighed for at fremstille mere end 7 hunde i samme sektion.

6.) Der kan planlægges 2 eller flere sektioner, som hver især er berammet til 2 timer således, at deltagerne fra tidligere sektion er færdiggjort og har forladt området, inden næste sektion ankommer.

7.) En hund tilmeldes i den klasse, som den skulle have deltaget i ved et
almindeligt skue. Der kan tilmeldes i følgende ”klasser.” Yngste klasse,
unghunde klasse, åben klasse og brugsklasse. Der tildeles hver hund et
rygnummer, som bæres af HF under afviklingen. Ved bedømmelsen tandkontrol, chipkontrol og måling, stand bedømmelse og bedømmelse af bevægelsen.

8.) Prisen for deltagelse er 300,-kr. pr. hund. Der kræves mindst 3 deltagere for at gennemføre en præmieringsfremstilling. Deltagergebyret forudbetales til kredsens konto eller ved MobilePay med angivelse af hundens navn og ordet
PRÆMIERING.

9.) Hannerne kan kaldes samlet ind i den opstillede ring til skudprøve uanset, hvilken klasse de i øvrigt præmieres i. Det samme gælder for tæverne.

10.) HF/ejer modtager klubbens præmieringsskema umiddelbart efter
afviklingen af pågældende sektion. Resultatet indføres i hundens resultathæfte.

11.) Arrangerende kreds sørger for tilgængelig håndsprit til alle samt skiltning m.m., så alle regler overholdes. Mundbind bæres af deltagere og
dommer/assistenter ved tættere kontakt end den anbefalede. Kredsen sørger for, at der er en æske latexhandsker til rådighed ved tandkontrol.

12.) Kredsen er i det hele taget ansvarlig for, at tages højde for de regler, som er gældende på tidspunktet for afviklingen.

Med venlig hilsen
for Avlsrådet
Ulla Hansen