Tilbage

 
Avlsvejleder i kreds 56 Præstø

ARK.
Avlsvejleder

Asa Garodkin
Oregårdsvængevej 15
4720 Præstø
Tlf: 55993020
 


 
 

 

                         Lidt om det at være avlsvejleder/ARK

Lidt om ringtræning v/Asa Garodkin           

Det primære formål med ringtræning, er at lære vores hunde at gå pænt, strække ud, få bevæget musklerne, trave, stille op, kunne vise tænder, vise øretatovering, lade sig berøre uden angst eller aggressivitet, udsætte dem for skud og i det hele taget, lære dem at opføre sig stille og roligt ved berøring af andre end ejeren. 

Hvorfor skal vi nu det?
Ligegyldig om vi bare ønsker en lydig hund, har ambitioner om at blive Danmarksmester eller en super udstillingshund,
så er det vigtigt, ligesom vi mennesker, at holde sig i form.
Men som alt andet vi laver med vores hunde, skal vi afpasse vores træning efter hundens alder og modenhed.
Vi skal gøre træningen lystbetonet.
Ros og atter ros, når hunden gør, hvad vi beder den om.
Vi kan ikke starte ringtræning med en lille hvalp og tro, at den skal styrte rundt i ringen.
Nej, den skal stille og roligt lære ringen at kende ved bare at gå rundt, lære at gå uden om hjørnerne,
og forholde sig passiv overfor dem, der går foran og bagved.
Senere når hvalpene er blevet lidt ældre, øges farten og man forlanger lidt mere af den. 

Jeg har igennem et langt ”hundeliv” set hunde i hvalpeklasserne på vores skuer løbe som voksne og professionelle,
for så aldrig at se dem igen som voksne, fordi hofterne er blevet ødelagt af for megen og hård træning.
Det er ikke den vej, man skal gå.

Den ideelt opbyggede schæferhund har en letflydende bevægelse uden kraftspild, den kommer langt på sine ben
med få bevægelser.
Men desværre er ikke alle schæferhunde lige godt opbyggede, og derved får de heller ikke den ideelle bevægelse i ringen.
Man kan ved stor flid optræne hundens bevægelser f.eks. ved svømning, trækken dæk, løbebånd, løbe op ad skråninger osv. Mulighederne er mange.
Fremføringen af hunden betyder rigtig meget.
Der ser vi på vores skuer rundt i landet. De samme ”løbere” ligger altid forrest, de forstår at ”sælge varen”.
Men som udstiller ved man godt, at er man så heldig at have den ”rigtige” hund, så er det ikke så svært at få de gode løbere, men det ikke alle forundt.
I menneskeverdenen er vi ikke fotomodeller alle sammen.

Hvis man interesserer sig for ringtræning og vil vide mere om en hunds bevægelser,
vil jeg opfordre jer til at læse Arne Back Rasmussens artikel om bevægelse i Schæferhunden nr. 5. maj 2006.
Som altid har Arne på en god og forståelig måde, beskrevet de forskellige årsager til gode elle mindre gode bevægelser


Lidt om det at være avlsvejleder/ARK 
ARK (Avlrådets kontaktperson )

Udpegning :
Ifølge klubbens love § 18:
”I overensstemmelse med § 14d udpeger kredsbestyrelsen blandt kredsens avlsvejledere/aspiranter en ARK.
Hvis der ikke er en avlsvejleder/aspirant i kredsen, kan kredsen, i samråd med avlsrådet, udpege et andet medlem med mindst 3 års anciennitet.”

Særlige bestemmelser:
Hvis en avlsvejleder/avlsvejlederaspirant flytter fra en kreds til en anden kreds hvor ARK funktionen hidtil har været varetaget af en person uden avslvejleder-/aspirantstatus fortsætter den hidtidige ARK i en periode på to år herefter.
Der indføres hermed en karenstid på to år i hvilken den hidtidige ARK enten kan fortsætte sit arbejde som hidtil eller – hvis betingelserne for at blive optaget som aspirant er tilstede – kan starte uddannelsen til avlsvejleder.

Skulle den hidtidige ARK/avlsvejleder foretrække at trække sig tilbage i denne to års periode vil det naturligvis være den tilkomne avlsvejleder der overtager ARK posten.

Kvalifikationskrav i øvrigt:
1) Være aktiv i klub og kreds
2) Besidde bred almen hundeviden
3) Kende klubbens opbygning, love og gældende bestemmelser
4) Nyde almen respekt

Arbejdsopgaver:
Deltage aktivt i kredsens arbejde, både i forbindelse med arrangementer, men lige så vigtigt i det daglige, ved f.eks. at være træner på hvalpeholdet, skrive indlæg til kredsbladet, vejlede kredsens medlemmer, forestå udstillings – og kåringsforberedelse herunder ringtræning, konditionstræning m.v.
Endvidere medvirke til samarbejde i landsdelen.

Emner for ARK uddannelse:
1) Kredsens og klubbens funktion
2) Arrangementsafvikling
3) Hundens røgt, pleje, fodring og udviklingstrin
4) Ringtræning

AVLSVEJLEDER

Avlsvejlederens arbejdsområde:
Avlsvejlederne er avlsrådets repræsentant i det daglige arbejde i kredssammenhæng, samtidig med at han/hun er bindeleddet til medlemmerne i forbindelse med spørgsmål af avls- og udstillingsmæssig karakter.

Avlsvejlederen deltager i landsdelsavlsvejlederudvalget og det arbejde som hører herunder.
Ligeledes deltager alle avlsvejledere i det årlige avlsvejledermøde, hvortil der er
mødepligt (vægtigt begrundet afbud accepteres).

Emner for uddannelsen:
1) De samme som for ARK
2) Avlspartnersammensætning
3) Grundlæggende genetik
4) Indsigt i det danske avlsmaterial
5) Kendskab til aktuelle tyske linier

Uddannelsen starter op, ved at aspiranten deltager på førstkommende Opdrætterskole.
Herefter tilrettelæger og gennemfører aspiranten selv uddannelsesforløbet - gerne i samarbejde med en avlsvejleder.

Videreuddannelse:
Avlsrådet forestår løbende efteruddannelse af avlsvejlederstaben for at sikre et højt videnniveau.
Frekvens og tidspunkt fastsættes af avlsrådet.

Orlov:
For at sikre konstant at have en aktiv avlsvejlederstab, har Avlsrådet til enhver tid myndighed til at bevillige/pålægge orlov.
Der kan bevilliges orlov for et år af gangen. Herefter skal der tages stilling til om avlsvejlederen ønsker at genoptage arbejdet
eller træde ud af arbejdet.

Ved orlov deponeres avlsvejlederkortet hos Avlsrådet indtil kreds/landsdel/avlsråd og vejleder igen er enige om et aktivt samarbejde.